Onze Missie

Onze Missie

Fabuch Social Cinema
is het eerste inclusieve productiehuis van Nederland.

Wij produceren relevante, sociaal geëngageerde films,
videoperformances, voorstellingen en andere multi-mediaprojecten.
.
Wij geven urgente verhalen, sociale thema’s en taboes een gezicht.
.
Wij werken graag met mensen uit de randen van de samenleving,
in combinatie met topacteurs en een professionele crew.
.
Wij geven “ongewoon” talent gewoon de kans zich te ontwikkelen.
.
Wij creëren een wakker collectief bewustzijn.
.
Wij zijn inclusief.

ONS MANIFEST
(NL)

Wij vertellen relevante verhalen door film.

Wij zijn sociaal geëngageerd en vertellen wat verteld moet.

Wij zijn het gesprek van de dag,
omdat we zagen aan wat was en daarmee bouwen aan wat zou moeten zijn.

Wij zijn geen pionnen, maar pioniers!

Wij zijn innovatief en actueel in verhaal, vorm en werkmethode.

Wij maken impact en creëren nieuw bereik.

Wij durven onszelf te zijn en daarmee anders dan anderen.

We werken niet aan diversiteit, maar aan inclusiviteit.

Wij creëren vanuit Amsterdam en Fryslân.

US MANIFEST
(FRL)

Wy fertelle ferhalen mei relevânsje troch film.

Wy binne sosjaal engasearre en fertelle dat wat ferteld wurde moat.

Wy binne it petear fan de dei, om’t wy seagje oan dat wat wie en dêrmei bouwe oan wat wêze moatte soe.

Wy binne gjin pionnen, mar pioniers!

Wy binne ynnovatyf en aktueel yn ferhaal, foarm en wurkmetode.

Wy meitsje ympakt en kreëare nij berik.

Wy doare ússels te wêzen en dêrmei oars as oaren.

Wy wurkje net oan diversiteit, mar krekt oan ynklusiviteit.

Wy boartsje yn Amsterdam en yn Fryslân.